Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

ČERVEN - Finance na náklady spojené se zavedením nové domácí zdravotní služby ošetřovatelské a paliativní - Charita Svitavy

ČERVEN - Finance na náklady spojené se zavedením nové domácí zdravotní služby ošetřovatelské a paliativní - Charita Svitavy

Organizace, která pomáhá potřebným ve Svitavech a okolí.

Charita Svitavy už od roku 1993 poskytuje Charitní pečovatelskou službu a Centrum denních služeb Světlanka. Půjčuje kompenzační pomůcky, zajišťuje potravinovou a humanitární pomoc i v dalších 17 obcích v regionu. Podílí se na kulturním životě ve Svitavách, podporuje prosociální atmosféru a aktivně přispívá k tvorbě místní komunity. Aktuálně uspěla ve výběrovém řízení na poskytování domácí zdravotní péče – ošetřovatelské a paliativní a usiluje o vznik této nové služby, na kterou se pokouší získat finanční prostředky.

celý článek

KVĚTEN - FINANCE NA ZATEPLENÍ KAZATELSKÉ STANICE LESTKOV A NA NOVOU FASÁDU - Farní sbor ČCE v Černošíně

KVĚTEN - FINANCE NA ZATEPLENÍ KAZATELSKÉ STANICE LESTKOV A NA NOVOU FASÁDU - Farní sbor ČCE v Černošíně

Evangelický sbor, který dává druhou šanci odsouzeným vězňům po výkonu trestu.

Evangelický sbor v Černošíně a jeho kazatelská stanice v Lestkově se již od doby osidlování pohraničí v poválečných letech staly střediskem duchovního i kulturního života obcí. V posledních letech se díky farářce sboru a vězeňské kaplance zaměřují na problematiku dalších osudů vězňů po propuštění a využívají tradice, církevní sítě i jejich nemovitostí k poskytování pomoci. Ve spolupráci s Obcí Olbramov, Obcí Lestkov a Úřadem práce Tachov zajišťují těmto lidem zaměstnání a v prostorách sborových domů i ubytování. Projekt funguje již rok, sbírají dobré zkušenosti a jsou motivovaní v něm pokračovat.

celý článek

KVĚTEN - Finance na zakoupení přenosného kyslíkového koncentrátoru - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

KVĚTEN - Finance na zakoupení přenosného kyslíkového koncentrátoru - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

„Hospic je až do poslední chvíle o životě. A ten může být delší a hezčí, než čekáte.“ Cicely  Saunders – motto Hospice sv. Jana N. Neumanna

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru města Prachatice provozuje dvě pobytová zařízení – stejnojmenný lůžkový Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy pro lidi trpící těžkou demencí, většinou Alzheimerovou nemocí. Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. však pečuje o pacienty v rámci terénní domácí hospicové péče, kterou poskytují Domácí hospice sv. Jakuba  v Prachaticích, sv. Veroniky v Českých Budějovicích, sv. Markéty ve Strakonicích a sv. Víta v Českém Krumlově. Kromě lůžkového hospice a domova se zvláštním režimem poskytujeme odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

celý článek

KVĚTEN - finance na opravu školní budovy a vybavení tříd - Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

KVĚTEN - finance na opravu školní budovy a vybavení tříd - Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Škola Svítání vznikla z iniciativy rodičů hendikepovaných dětí. Je určena žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje další postižení tělesné – od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové vady - zraku, sluchu, poruchy autistického spektra, narušení komunikační schopnosti apod. O žáky ve škole pečují učitelé - speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti, odborní lékaři, fyzioterapeuti, psycholog a další specialisté. Provozují svozovou dopravu, nabízí stravování přímo ve škole. Dále zajišťují činnost zájmových kroužků – taneční, stepařský. Připravují akce v průběhu celého roku: besídky, tradiční velikonoční a vánoční jarmarky, karnevaly, sportovní akce, prázdninové družiny, letní tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, výlety, návštěvy kin a divadel. Cílem školy je poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči a připravit je na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

celý článek

DUBEN - Finance na zakoupení 2 ks mobilního koncentrátoru kyslíku - DOMÁCÍ HOSPIC NABLÍZKU, Z.Ú.

DUBEN - Finance na zakoupení 2 ks mobilního koncentrátoru kyslíku - DOMÁCÍ HOSPIC NABLÍZKU, Z.Ú.

Organizace, která umožňuje klientům důstojné umírání doma a poskytuje péči i celé rodině.

Domácí hospic nabízí kvalifikovanou pomoc klientům s nevyléčitelným onemocněním a umírajícím v terminálním stádiu života. Umožňuje klientům důstojné umírání doma, v jejich přirozeném prostředí. Podpora je komplexní, zahrnuje odbornou paliativní péči, sociální poradenství a psychickou pomoc a to nejen klientům, ale celé rodině, pro kterou je péče o umírajícího velice zatěžující. Z důvodu absence dětského hospice v regionu, doprovází v případě poptávky i dětské klienty. Jejich hlavní činnosti jsou domácí hospicová péče, sociální poradenství, duchovní a pastorační péče, půjčovna zdravotních pomůcek. Dále také nabízí ambulanci paliativní medicíny v Lysé nad Labem, která zajišťuje léčbu bolesti a dalších symptomů nevyléčitelně nemocným klientům v regionu.

celý článek

DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

Organizace, která propojuje svět dětí s postižením se zdravými dětmi od nejútlejšího věku.

Hlavním posláním společnosti Kaňka o.p.s. je propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou. Zároveň se snaží o integraci dětí s postiženími se zdravými od nejútlejšího věku. V současné době Kaňka poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Děti s mentálním, fyzickým či smyslovým postižením mohou z Rané péče přejít do jejich Mateřské a Základní školy, případně Denního stacionáře. V rámci konzultací, poradenství a psychologické poradny pracují intenzivně i s celou rodinou, aby zvládla náročné období a mohla poskytnout dítěti zázemí pro práci při zlepšování jeho zdravotního stavu.

celý článek

AKTUALITA - Zádušní mši za Ing. Zdeňka Špačka navštívili zástupci nadace

AKTUALITA - Zádušní mši za Ing. Zdeňka Špačka navštívili zástupci nadace

V rámci pracovního jednání ve Znojmě se zástupci Nadace Divoké husy zúčastnili zádušní mše za Ing. Zdeňka Špačka, který na nadaci štědře myslel ve své závěti, když jí odkázal rodinný dům ve Znojmě - Napajedlech. Zádušní mše proběhla o Květné neděli v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. Posléze se představitelé nadace na znojemském hřbitově také poklonili památce manželky Ing. Špačka, MUDr. Dagmar Fendrichové, jejíž rodina po většinu minulého století dům na znojemských Napajedlech obývala a zvelebovala.

celý článek


BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

Oblastní charita Tišnov je organizační složkou Diecézní charity Brno. Kromě ošetřovatelských a pečovatelských služeb nabízí i odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, chráněné bydlení a sociální rehabilitace v obci Skryje. Domácí hospic Porta Vitae vznikl jako nejnovější služba tišnovské charity a zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným na Tišnovsku a Kuřimsku, aby mohli i závěr svého života prožít doma obklopeni svou rodinou. Zdravotní péče je poskytována non stop 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zajišťuje ji profesionální multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní.

celý článek

ÚNOR - SPECIÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ BISKI PRO NEVIDOMÉ - ORGANIZACE NEVIDOMÝCH Z.S.

ÚNOR - SPECIÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ BISKI PRO NEVIDOMÉ - ORGANIZACE NEVIDOMÝCH Z.S.

Organizace, která se snaží zmírnit omezení zrakově postiženým lidem a zapojit je do společnosti.

Organizace nevidomých z.s. působí v celé České republice se středisky v Jihlavě, Praze a Brně. Jejím hlavním cílem je naučit osoby těžce zrakově postižené žít, pracovat, psychicky se vyrovnat se svým handicapem a zapojit je do společnosti. Svým klientům poskytují sociální poradenství, rehabilitace, pomoc s obsluhou kompenzačních pomůcek, asistenční službu, průvodcovskou a předčitatelskou službu a mnoho dalších. Také pro ně pravidelně pořádají šachové turnaje, sportovní tréninky v showdownu (stolní tenis pro nevidomé), rekondiční pobyty, masáže, workshopy, besedy a nabízejí jim pestré volnočasové aktivity jako plavání a lyžování.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing