Pro žadatele

RÁDI BYSTE VYUŽILI NAŠÍ POMOCI, A NEVÍTE JAK? PORADÍME VÁM...

KOHO podporujete?

Nestátní neziskové organizace či sdružení dobrovolníků (spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní právnická osoba) působící v sociální, zdravotní, charitativní a rozvojové oblasti. 

KOHO nemůžete podpořit?

Fyzické ani právnické osoby podnikající za účelem vytvoření zisku / státní a příspěvkové organizace

JAK můžete naši organizaci podpořit?

Jednoduše řečeno – uspořádáte benefiční akci – vytěžíte minimálně 5 000 Kč – a my vám tento výtěžek zdvojnásobíme do maximální výše 60 000 Kč.

CO je to BENEFIČNÍ AKCE?

Například jarmark, hudební koncert, divadelního představení, sportovního utkání, bleší trh, odborná přednáška apod.

JAK může naše organizace váš grant využít?

Nadační příspěvek musíte použit ve prospěch konkrétního účelu – třeba na nákup speciálních lůžek do hospice, vybavení pro handicapované sportovce, pomůcky a vybavení, drobné stavební úpravy, pořízení auta pro svoz klientů atd. Nadační příspěvek nelze použít na běžné provozní náklady organizace.

Co udělat PŘED DOBROČINNOU AKCÍ?

 1. Žadatelem je vždy konečný příjemce grantu. To platí i v případě, že organizátorem benefiční akce je jiný subjekt.Tento žadatel pošle poštou vyplněný a podepsaný formulář - Žádost o grant (stáhněte si WORD Žádost o grant na webu) + výroční zprávu + kopii statutu či stanov organizace + níže uvedené přílohy (dokumenty nemusí být úředně ověřené, zaslané dokumenty nevracíme)
 2. V případě, že účel použití grantu souvisí s opravami/úpravami budov či prostor, žadatel doloží také dokument prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (kopie smlouvy o dlouhodobém pronájmu či vlastnictví nemovitosti).
 3. V žádosti musí být uveden odkaz na vlastní webové stránky organizace.
 4. Žadatel pošle emailem tyto přílohy prezentačních podkladů:
  • Příběh organizace, který bude obsahovat tyto informace: Založení (kdo, kdy a proč) + Hlavní cíle + Činnost + Příběh klienta/ky včetně jeho/jejího citátu + Plány do budoucna + Na co bude sloužit grant. Rozsah max. 1 strana formátu A4!
  • Foto charakterizující projekt – max. 3 snímky zachycující aktivní život organizace, jejích členů, spolupracovníků a klientů. Neposílejte prosím statické fotografie předmětů, místností, budov, polností atd. Poskytnutím fotografií dává organizace souhlas s jejich uveřejněním. Pokud není možné z povahy vykonávané služby dodat fotografie zobrazující lidi, informujte nás o tom a zašlete fotografie s adekvátním obsahem.Veškeré fotografie musí být barevné, orientované na šířku s poměrem stran 4:3 nebo 16:9 a v rozlišení minimálně 1024x768. Fotografie zasílejte pouze ve formátech *.jpg nebo *.pdf
  • Logo organizace
  • Vyplněná žádost v elektronické podobě (vyplněná žádost ve Wordu, ne scan!)
  • Pokud žádáte opakovaně a nedošlo ke změně v předkládaných dokumentech, stačí zaslat poštou formulář Žádost +Výroční zprávu + výše uvedené přílohy – vše emailem.
 5. Žádost musí být doručena NEJPOZDĚJI DVA KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE před 1. dnem měsíce, ve kterém se má dobročinná akce konat. Rozhoduje datum doručení žádosti, nikoliv datum jejího zaslání. Později došlé žádosti automaticky vyřazujeme. Uzávěrka žádostí probíhá 1x za měsíc, vždy k poslednímu dni měsíce (viz tabulka):

  Měsíc konání akce

  Žádost doručena do

  Leden 2022

  31.10.2021

  Únor 2022

  30.11.2021

  Březen 2022

  31.12.2021

  Duben 2022

  31.1.2022

  Květen 2022

  28.2.2022

  Červen 2022

  31.3.2022

  Červenec 2022

  30.4.2022

  Srpen 2022

  31.5.2022

  Září 2022

  30.6.2022

  Říjen 2022

  31.7.2022

  Listopad 2022

  31.8.2022

  Prosinec 2022

  30.9.2022

 6. Výběrová komise NDH posoudí všechny předložené žádosti a rozhodne o poskytnutí grantů.Do 15 dnů od ukončení lhůty pro podání žádosti emailem vyrozumí všechny žadatele o výsledku výběrového řízení.

 

Co udělat PO DOBROČINNÉ AKCI?

 1. Žadatel nejpozději do 30 dnů od data konání dobročinné akce zašle vyplněný formulář II. Zpráva o průběhu dobročinné akce (stáhněte si Word II. - Zpráva o průběhu dobročinné akce na webu). A to jak poštou, tak emailem. Přiloží relevantní prezentační materiály (výstřižky z tisku, vstupenku, pozvánku, plakát, kopii tiskových zpráv apod.). Emailem zašle max. 3 – 5 fotografií z akce. Poskytnutím fotografií dává organizace souhlas s jejich uveřejněním.
 2. FINANCE –
  • Žadatel také předloží finanční výsledek dobročinné akce. Žadatel přiloží kopie účetních dokladů - příjmové a výdajové pokladní doklady, kopie bankovních výpisů, kopie darovacích smluv.
  • Uznatelné příjmy jsou: příjmy z prodeje vstupenek, startovné, příjmy z prodeje doprovodných předmětů, tombola, darovací smlouvy uzavřené v průběhu akce nebo v rozpětí 10 dní před a po akci. V darovací smlouvě použijte znění: „Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar byl obdarovanému věnován v rámci dobročinné akce „Benefice s Divokými husami“ a bude použit na veřejně deklarovaný účel.“
  • Darovací smlouvy znásobujeme pouze do výše výtěžku benefiční akce samotné.Uznatelné výdaje na realizaci akce hrazené z jejího výtěžku nesmí přesáhnout 20 % z celkového výtěžku akce.
  • Důležité upozornění: Veškeré příjmy a výdaje, které souvisí s konáním akce a budou uplatněny, musí projít účetnictvím předkládající organizace. To znamená, že veškeré smlouvy uzavírané v souvislosti s konáním akce musí být uzavírány přímo, tj. bez prostředníků (např. agentur).
  • Současně s odesláním Zprávy o průběhu dobročinné akce převede pořadatel akce čistý výtěžek na bankovní účet NDH č. 27000019/0100 s přiděleným variabilním symbolem. Výtěžky bez správného variabilního symbolu budou zaslány žadateli zpět. Převádí se výtěžek v max. výši 60 000 Kč. Pokud je výtěžek dobročinné akce vyšší, nepřevádí žadatel finanční částku přesahující zmíněný limit.
 3. Do 14 dnů od obdržení Zprávy o průběhu akce NDH odešle žadateli emailem Darovací smlouvu na grant NDH. Tato darovací smlouva bude vystavena na částku odpovídající dvojnásobku částky převedené pořádající organizací na účet NDH. Maximální výše nadačního příspěvku je 60 000 Kč.
 4. Žadatel zkontroluje správnost údajů v darovací smlouvě, vytiskne dva exempláře, podepíše je a zašle spolu s kopií smlouvy o bankovním účtu doporučeně na adresu NDH.
 5. NDH podepíše oba zaslané exempláře darovacích smluv. Jeden zašle zpět žadateli. Do 30 dní od doručení darovací smlouvy zpět do NDH pak Nadace zašle převodem na číslo účtu žadatele zpět výtěžek akce a grant Nadace. Nadační příspěvek bude zaslán na běžný účet organizace.
 6. Žadatel pošle pak poštou i emailem nejpozději do 6 měsíců od data převodu grantu NDH vyplněný a podepsaný formulář III. Zpráva o využití grantu(stáhněte si Word III. Zpráva o využití grantu na webu) s kopiemi dokladů o koupi smluvené položky.
 7. Žadatel emailem zašle 3 – 5 fotografií dokladujících pořízení smluvní položky a její využití v praxi při práci s klienty. Poskytnutím fotografií dává organizace souhlas s jejich uveřejněním.
 8. Grant NDH lze použít pouze na předem odsouhlasený konkrétní účel. Při změně účelu je třeba si písemně vyžádat souhlas Nadace. V opačném případě se organizace zavazuje grant NDH vrátit.

Nedodržení některého z výše uvedených pravidel nebo postupu může vést ke zkrácení či odepření grantu Nadace Divoké husy.

S námi se vám bude lépe pomáhat!PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing