PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízení”).


1. Správce osobních údajů
Nadace Divoké husy, IČ: 65996640, se sídlem Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov
Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje, že pro svou činnost zpracovává osobní údaje
subjektů – fyzických osob (dále jen „správce“).

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl,
a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které
správce shromáždil a zpracovává v souladu s platnými právními předpisy či k plnění svých
zákonných povinností nebo z důvodu svého oprávněného zájmu.

3. Zdroje osobních údajů
- subjekty údajů

4. Kategorie osobních údajů
Adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci: jméno, příjmení, titul, datum narození,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: jména, telefonní čísla, e–mailové adresy

5. Kategorie subjektů údajů
- zaměstnanci a spolupracovníci
- osoby zastupující organizace, které žádají o nadační příspěvek
- dárci

6. Kategorie příjemců osobních údajů
- zaměstnanci Nadace a další osoby podílející se na její činnosti
- zpracovatelé osobních údajů

7. Účely zpracování osobních údajů
- mzdová agenda
- zařazení do databáze žádostí o nadační příspěvek
- vyřízení žádostí o nadační příspěvek
- komunikace s žadateli
- smluvní a zákonné účely

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce
jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné
podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být
osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou
povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy
Délka doby, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je doba nezbytně nutná k zajištění
práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či z příslušných právních
předpisů.

10. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených
případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se
čl. 6 odst. 1 Nařízení může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje
pouze v těchto případech:
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

11. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 Nařízení správce tímto informuje subjekt údajů o jeho právech, která
souvisí se zpracování osobních údajů. Konkrétně subjektu údajů náleží:
- právo podat stížnost k dozorovému orgánu dle čl. 13 Nařízení
- právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení
- právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle čl. 16 až 19 Nařízení
- právo přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízení
- právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek
vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 NařízeníPODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.