Koho podporujeme?

10

Pokud jste nestátní nezisková organizace či sdružení dobrovolníků, kteří chtějí neziskové organizaci pomoci, můžete se zúčastnit našeho grantového programu Benefice s Divokými husami.

Princip tohoto programu spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, které sami uspořádáte (např. jarmark, benefiční koncert, divadelní představení, sportovní utkání apod.). My vám výtěžek z této akce zdvojnásobíme do výše 60 000 Kč.

Více informací o postupu grantového řízení se dozvíte zde.

 

Pravidla pro udělení grantu Nadace Divoké husy (NDH)

 

1. Příjemce grantu (nadačního příspěvku) NDH:

Kdo může být příjemcem grantu?

 • nestátní neziskové organizace (občanské sdružení, spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní právnická osoba) působící v sociální, zdravotní, charitativní a rozvojové oblasti. 

Kdo nemůže být příjemcem grantu?

17

 • fyzické ani právnické osoby podnikající za účelem vytvoření zisku
 • státní a příspěvkové organizace
 • právnické osoby, které jsou příjemcem NIF

2. Oblasti podpory NDH

Sociální, zdravotní, charitativní a rozvojová oblast.

3. Forma podpory

Zdvojování výtěžku dobročinné akce pořádané ve prospěch příjemce grantu.

4. Účel využití finančních prostředků:

 • grant (nadační příspěvek) musí být použit pouze na konkrétní účel sloužící přímo klientům předkládající organizace (např. materiál, pomůcky a vybavení, drobné stavební úpravy, ozdravné a vzdělávací pobyty, osvětové materiály apod.) a podléhá závěrečnému vyúčtování
 • čistý výtěžek dobročinné akce není účelově vázán pravidly NDH a nepodléhá závěrečnému vyúčtování. V případě, že účel využití grantu bude odlišný od využití výtěžku dobročinné akce, je příjemce povinen komunikovat tuto skutečnost na veřejnosti při veškeré propagaci benefiční akce
 • pokud poskytnutý grant přesáhne částku potřebnou na krytí schváleného účelu, je třeba po dohodě s NDH určit další způsob využití finančních prostředků. Žádost o rozšíření účelu je třeba podat písemně
 • ke změně účelu může dojít pouze na základě písemné žádosti a jejím schválení NDH

5. Příjemcem grantu může být jedna organizace 1-2 krát za kalendářní rok. Čerpání grantu 2 krát za kalendářní rok je možné pouze v případě, že předchozí spolupráce s příjemcem proběhla v souladu s Postupem grantového řízení NDH. Příjemce může čerpat druhý grant v daném kalendářním roce až po řádném vyúčtování předchozího.

6. Výnos dobročinné akce musí být použit na veřejně deklarovaný účel minimálně z 80 %. To znamená, že maximálně 20 % příjmu z dobročinné akce může být použito na pokrytí výdajů přímo spojených s realizací akce.

7. Podmínkou udělení grantu je minimální čistý výtěžek dobročinné akce ve výši 5 000 Kč. Při nižším výtěžku je NDH oprávněna grantové řízení uzavřít a grant neudělit.

8. Čistý výtěžek dobročinné akce může být ze strany NDH zdvojnásoben až o 60 000 Kč.

Základním principem grantového programu Benefice s Divokými husami je zdvojování výnosů dobročinných akcí až do výše 60 000 Kč. Nadace podporuje nestátní neziskové organizace, ale také jednotlivce nebo školní děti, aby vlastní aktivitou - např. uspořádáním výstavy, koncertu, sportovního utkání nebo i sběrem papíru - získali peníze.

Koho podporujeme:

 • podporujeme nestátní neziskové organizace v celé České republice, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti (tj. ty, které se starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy, rehabilitační zařízení atd.)

Jak podporujeme:

 • zdvojujeme výnosy benefičních dobročinných akcí

Proč právě tento způsob podpory:

 • je naprosto jedinečný, peníze jen nedáváme, ale motivujeme žadatele k vlastní aktivitě

Podmínky podpory:

 • uspořádání dobročinné akce
 • nadační příspěvek musí být použit ve prospěch konkrétního účelu, tj. např. nákup speciálních lůžek do hospice, vybavení pro handicapované sportovce, materiál pro chráněnou dílnu. Nelze jej použít na běžné provozní náklady organizace


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing