06Postup grantového řízení

1. ŽÁDOST O GRANT

Předkládající organizace – žadatel:

 • Žadatelem je vždy konečný příjemce grantu. To platí i v případě, že organizátorem benefiční akce ve prospěch žadatele je jiný subjekt.
 • Pošle poštou vyplněný a podepsaný formulář I. Žádost o grant zadost-o-grant (1) vč. těchto příloh (dokumenty nemusí být úředně ověřené, zaslané dokumenty nevracíme):
  Výroční zpráva (neplatí u nově vzniklých organizací)
 • Kopie statutu či stanov organizace
 • V případě, že účel použití grantu souvisí s opravami/úpravami budov či prostor, doložte také dokument prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti (kopie smlouvy o dlouhodobém pronájmu či vlastnictví nemovitosti).
 • V žádosti musí být uveden odkaz na vlastní webové stránky organizace!
 • Pošle email s následujícími přílohami prezentačních podkladů:
 • Příběh organizace, který bude obsahovat tyto informace: Založení – kdo, kdy a proč; Hlavní cíle; Činnost; Příběh klienta/ky včetně jeho/jejího citátu; Plány do budoucna; Na co bude sloužit grant. Rozsah max. 1 strana formátu A4!
 • Foto charakterizující projekt – max. 3 snímky zachycující aktivní život organizace, jejích členů, spolupracovníků a klientů (neposílejte statické fotografie předmětů, místností, budov, polností atd.). Poskytnutím fotografií dává organizace souhlas s jejich uveřejněním. Pokud není možné z povahy vykonávané služby dodat fotografie zobrazující podobizny lidí, informujte nás o tom a zašlete fotografie s adekvátním obsahem.
 • Veškeré fotografie musí být barevné, orientované na šířku s poměrem stran 4:3 nebo 16:9 a v rozlišení minimálně 1024x768. Fotografie zasílejte pouze ve formátech *.jpg nebo *.pdf
 • Logo organizace
 • Vyplněná žádost v elektronické podobě (vyplněná žádost ve wordu, ne scan!)
 • Pokud žádáte opakovaně a nedošlo ke změně v předkládaných dokumentech, stačí zaslat poštou formulář Žádosti, výroční zprávu a elektronicky výše uvedené přílohy.
 • Žádost musí být doručena nejpozději dva kalendářní měsíce před 1. dnem měsíce, ve kterém se má dobročinná akce konat. Uzávěrka žádostí probíhá 1 krát za měsíc, vždy k poslednímu dni měsíce (viz tabulka):  
  Měsíc konání akce Žádost doručena do
  Červen 2019 31.3.2019
  Červenec 2019 30.4.2019
  Srpen 2019 31.5.2019
  Září 2019 30.6.2019
  Říjen 2019 31.7.2019
  Listopad 2019 31.8.2019
  Prosinec 2019 30.9.2019
  Leden 2020 31.10.2019
  Únor 2020 30.11.2019
  Břenen 2020 31.12.2019
  Duben 2020 31.1.2020
  Květen 2020 28.2.2020
 • Rozhoduje datum doručení žádosti, nikoliv datum jejího zaslání. Později došlé žádosti budou automaticky vyřazeny.

NDH:

 • Výběrová komise NDH posoudí všechny předložené žádosti a rozhodne o poskytnutí grantů.
 • Do 15 dnů od ukončení lhůty pro podání žádosti vyrozumí elektronicky všechny žadatele o výsledku výběrového řízení.

2. ZPRÁVA O PRŮBĚHU DOBROČINNÉ AKCE

Žadatel:

 • Nejpozději do 30 dnů od data konání dobročinné akce zašle vyplněný formulář II. Zpráva o průběhu dobročinné akce (zprava_o_prubehu_dobrocinne_akce), a to jak poštou, tak elektronicky, přiloží relevantní prezentační materiály (výstřižky z tisku, vstupenku, pozvánku, plakát, kopii tiskových zpráv apod.) a emailem zašle max. 3 – 5 fotografií z akce. Poskytnutím fotografií dává organizace souhlas s jejich uveřejněním.
 • Předloží finanční výsledek dobročinné akce.
 • Uznatelné příjmy jsou: příjmy z prodeje vstupenek, startovné, příjmy z prodeje doprovodných předmětů, tombola, darovací smlouvy uzavřené v průběhu akce nebo v rozpětí max. 10 dní před a po akci. V darovací smlouvě použijte znění: „Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar byl obdarovanému věnován v rámci dobročinné akce „Benefice s Divokými husami“ a bude použit na veřejně deklarovaný účel.“
 • Darovací smlouvy znásobujeme pouze do výše výtěžku benefiční akce samotné.
 • Uznatelné výdaje na realizaci akce hrazené z jejího výtěžku nesmí přesáhnout 20 % z celkového výtěžku akce.
 • Přiloží kopie účetních dokladů, tj. příjmové a výdajové pokladní doklady, kopie bankovních výpisů, kopie darovacích smluv.
 • Důležité upozornění: Veškeré příjmy a výdaje, které souvisí s konáním akce a budou uplatněny, musí projít účetnictvím předkládající organizace. To znamená, že veškeré smlouvy uzavírané v souvislosti s konáním akce musí být uzavírány přímo, tj. bez prostředníků (např. agentur).
 • Současně s odesláním Zprávy o průběhu dobročinné akce převede pořadatel akce čistý výtěžek na bankovní účet NDH č. 27000019/0100 s přiděleným variabilním symbolem. Výtěžky bez správného variabilního symbolu budou zaslány žadateli zpět. Převádí se výtěžek v max. výši 60 000 Kč. Pokud je výtěžek dobročinné akce vyšší, nepřevádí žadatel finanční částku přesahující zmíněný limit.

NDH:

 • Do 14 dnů od obdržení Zprávy o průběhu akce odešle žadateli elektronicky Darovací smlouvu na grant NDH. Tato darovací smlouva bude vystavena na částku odpovídající dvojnásobku částky převedené pořádající organizací na účet Nadace. Maximální výše nadačního příspěvku je 60 000 Kč.

Žadatel:

 • Zkontroluje správnost údajů v darovací smlouvě, vytiskne dva exempláře, podepíše je a zašle spolu s kopií smlouvy o bankovním účtu doporučeně na adresu NDH.

NDH:
Podepíše oba zaslané exempláře darovacích smluv, jeden zašle zpět žadateli. Do 30 dní od doručení darovací smlouvy zpět do NDH, Nadace zašle převodem na číslo účtu žadatele zpět výtěžek akce a grant nadace. Nadační příspěvek bude zaslán na běžný účet organizace.

3. ZPRÁVA O VYUŽITÍ GRANTU

Žadatel:

 • Zašle poštou i elektronicky nejpozději do 6 měsíců od data převodu grantu NDH vyplněný a podepsaný formulář III. Zpráva o využití grantu (zprava_o_vyuziti_grantu) s kopiemi dokladů o koupi smluvené položky.
 • Zašle elektronickou poštou 3 – 5 fotografií dokladujících pořízení smluvní položky a její využití v praxi při práci s klienty. Poskytnutím fotografií dává organizace souhlas s jejich uveřejněním.
 • Grant NDH lze použít pouze na předem odsouhlasený konkrétní účel. Při změně účelu je třeba si písemně vyžádat souhlas Nadace. V opačném případě se organizace zavazuje grant NDH vrátit.

 

Nedodržení některého z výše uvedených pravidel nebo postupu může vést ke zkrácení či odepření grantu Nadace Divoké husy.

 

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing