Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

ČERVENEC - FINANCE NA OPRAVU STŘECHY TÝDENNÍHO STACIONÁŘE - DOMOV JITKA O.P.S.

ČERVENEC - FINANCE NA OPRAVU STŘECHY TÝDENNÍHO STACIONÁŘE - DOMOV JITKA O.P.S.

Citlivý a hezký domov pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Finance na opravu střechy Domova.

V Domově Jitka jsou poskytovány pobytové služby týdenního stacionáře a odlehčovací služby pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním týdenního stacionáře je poskytnout lidem s postižením sociální služby s ubytováním, zajistit jejich potřeby a umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, cíle a možnosti s vazbou na rodinné zázemí. Posláním odlehčovací služby je umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek a obstarání vlastních potřeb a zájmů.

celý článek

ČERVENEC - PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM PŘI NÁKUPU ŠKOLNÍCH POMŮCEK - CHARITA JABLUNKOV

ČERVENEC - PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM PŘI NÁKUPU ŠKOLNÍCH POMŮCEK - CHARITA JABLUNKOV

Organizace, která pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin koupit vybavení na začátek školního roku.

Finance na nákup školních pomůcek a potřebného vybavení pro klidný a bezstresový vstup do nového školního roku.

Charita Jablunkov se snaží reagovat na problém, který vyvstal na tamějších základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, aby mohli nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stávají terčem posměchu a šikany ve školách. Rodin neustálé přibývá, a proto charita hledá způsob jak těmto situacím každý rok předejít. Zároveň pomáhá všem potřebným a lidem v nouzi pomocí svých služeb. Každý je pro ně stejně důležitý. Jejich mottem je citát od sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“

celý článek

ČERVEN - Finance na náklady spojené se zavedením nové domácí zdravotní služby ošetřovatelské a paliativní - Charita Svitavy

ČERVEN - Finance na náklady spojené se zavedením nové domácí zdravotní služby ošetřovatelské a paliativní - Charita Svitavy

Organizace, která pomáhá potřebným ve Svitavech a okolí.

Charita Svitavy už od roku 1993 poskytuje Charitní pečovatelskou službu a Centrum denních služeb Světlanka. Půjčuje kompenzační pomůcky, zajišťuje potravinovou a humanitární pomoc i v dalších 17 obcích v regionu. Podílí se na kulturním životě ve Svitavách, podporuje prosociální atmosféru a aktivně přispívá k tvorbě místní komunity. Aktuálně uspěla ve výběrovém řízení na poskytování domácí zdravotní péče – ošetřovatelské a paliativní a usiluje o vznik této nové služby, na kterou se pokouší získat finanční prostředky.

celý článek

KVĚTEN - FINANCE NA ZATEPLENÍ KAZATELSKÉ STANICE LESTKOV A NA NOVOU FASÁDU - Farní sbor ČCE v Černošíně

KVĚTEN - FINANCE NA ZATEPLENÍ KAZATELSKÉ STANICE LESTKOV A NA NOVOU FASÁDU - Farní sbor ČCE v Černošíně

Evangelický sbor, který dává druhou šanci odsouzeným vězňům po výkonu trestu.

Evangelický sbor v Černošíně a jeho kazatelská stanice v Lestkově se již od doby osidlování pohraničí v poválečných letech staly střediskem duchovního i kulturního života obcí. V posledních letech se díky farářce sboru a vězeňské kaplance zaměřují na problematiku dalších osudů vězňů po propuštění a využívají tradice, církevní sítě i jejich nemovitostí k poskytování pomoci. Ve spolupráci s Obcí Olbramov, Obcí Lestkov a Úřadem práce Tachov zajišťují těmto lidem zaměstnání a v prostorách sborových domů i ubytování. Projekt funguje již rok, sbírají dobré zkušenosti a jsou motivovaní v něm pokračovat.

celý článek

KVĚTEN - Finance na zakoupení přenosného kyslíkového koncentrátoru - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

KVĚTEN - Finance na zakoupení přenosného kyslíkového koncentrátoru - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

„Hospic je až do poslední chvíle o životě. A ten může být delší a hezčí, než čekáte.“ Cicely  Saunders – motto Hospice sv. Jana N. Neumanna

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru města Prachatice provozuje dvě pobytová zařízení – stejnojmenný lůžkový Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy pro lidi trpící těžkou demencí, většinou Alzheimerovou nemocí. Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. však pečuje o pacienty v rámci terénní domácí hospicové péče, kterou poskytují Domácí hospice sv. Jakuba  v Prachaticích, sv. Veroniky v Českých Budějovicích, sv. Markéty ve Strakonicích a sv. Víta v Českém Krumlově. Kromě lůžkového hospice a domova se zvláštním režimem poskytujeme odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

celý článek

KVĚTEN - finance na opravu školní budovy a vybavení tříd - Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

KVĚTEN - finance na opravu školní budovy a vybavení tříd - Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Škola Svítání vznikla z iniciativy rodičů hendikepovaných dětí. Je určena žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje další postižení tělesné – od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové vady - zraku, sluchu, poruchy autistického spektra, narušení komunikační schopnosti apod. O žáky ve škole pečují učitelé - speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti, odborní lékaři, fyzioterapeuti, psycholog a další specialisté. Provozují svozovou dopravu, nabízí stravování přímo ve škole. Dále zajišťují činnost zájmových kroužků – taneční, stepařský. Připravují akce v průběhu celého roku: besídky, tradiční velikonoční a vánoční jarmarky, karnevaly, sportovní akce, prázdninové družiny, letní tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, výlety, návštěvy kin a divadel. Cílem školy je poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči a připravit je na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

celý článek

DUBEN - Finance na zakoupení 2 ks mobilního koncentrátoru kyslíku - DOMÁCÍ HOSPIC NABLÍZKU, Z.Ú.

DUBEN - Finance na zakoupení 2 ks mobilního koncentrátoru kyslíku - DOMÁCÍ HOSPIC NABLÍZKU, Z.Ú.

Organizace, která umožňuje klientům důstojné umírání doma a poskytuje péči i celé rodině.

Domácí hospic nabízí kvalifikovanou pomoc klientům s nevyléčitelným onemocněním a umírajícím v terminálním stádiu života. Umožňuje klientům důstojné umírání doma, v jejich přirozeném prostředí. Podpora je komplexní, zahrnuje odbornou paliativní péči, sociální poradenství a psychickou pomoc a to nejen klientům, ale celé rodině, pro kterou je péče o umírajícího velice zatěžující. Z důvodu absence dětského hospice v regionu, doprovází v případě poptávky i dětské klienty. Jejich hlavní činnosti jsou domácí hospicová péče, sociální poradenství, duchovní a pastorační péče, půjčovna zdravotních pomůcek. Dále také nabízí ambulanci paliativní medicíny v Lysé nad Labem, která zajišťuje léčbu bolesti a dalších symptomů nevyléčitelně nemocným klientům v regionu.

celý článek

DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

Organizace, která propojuje svět dětí s postižením se zdravými dětmi od nejútlejšího věku.

Hlavním posláním společnosti Kaňka o.p.s. je propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou. Zároveň se snaží o integraci dětí s postiženími se zdravými od nejútlejšího věku. V současné době Kaňka poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Děti s mentálním, fyzickým či smyslovým postižením mohou z Rané péče přejít do jejich Mateřské a Základní školy, případně Denního stacionáře. V rámci konzultací, poradenství a psychologické poradny pracují intenzivně i s celou rodinou, aby zvládla náročné období a mohla poskytnout dítěti zázemí pro práci při zlepšování jeho zdravotního stavu.

celý článek

AKTUALITA - Zádušní mši za Ing. Zdeňka Špačka navštívili zástupci nadace

AKTUALITA - Zádušní mši za Ing. Zdeňka Špačka navštívili zástupci nadace

V rámci pracovního jednání ve Znojmě se zástupci Nadace Divoké husy zúčastnili zádušní mše za Ing. Zdeňka Špačka, který na nadaci štědře myslel ve své závěti, když jí odkázal rodinný dům ve Znojmě - Napajedlech. Zádušní mše proběhla o Květné neděli v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. Posléze se představitelé nadace na znojemském hřbitově také poklonili památce manželky Ing. Špačka, MUDr. Dagmar Fendrichové, jejíž rodina po většinu minulého století dům na znojemských Napajedlech obývala a zvelebovala.

celý článek


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing